1
5 پاکت پی سی ژان - 30 / نیلی
$ 404.6 $ 304.6
30
30
32
34
نیلی
نیلی
-
+
5 پاکت پی سی ژان - 30 / نیلی
$ 404.6 $ 304.6
30
30
32
34
نیلی
نیلی
-
+
5 پاکت پی سی ژان - 30 / نیلی
$ 404.6 $ 304.6
30
30
32
34
نیلی
نیلی
-
+
5 پاکت پی سی ژان - 30 / نیلی
$ 404.6 $ 304.6
30
30
32
34
نیلی
نیلی
-
+
5 پاکت پی سی ژان - 30 / نیلی
-
+
$ 404.6 $ 304.6
5 پاکت پی سی ژان - 30 / نیلی
30
30
32
34
نیلی
نیلی
-
+
$ 404.6 $ 304.6
5 پاکت پی سی ژان - 30 / نیلی
$ 404.6 $ 304.6
30
30
32
34
نیلی
نیلی
-
+
{"# popup-showup-effect": "slideLeftBigIn" ، "# popup-width": "600px" ، "# popup-font-family": "News_Cycle"، "# popup-padding": "30px"، " # popup-background-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # popup-edge-width ":" 0px "،" # popup-border-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # popup-border-radius ":" 0px "،" # product-title-display ":" block "،" # product-title-font-size ":" 21px "،" # product-title-font " -weight ":" 400 "،" # product-title-font-style ":" معمولی "،" # محصول-عنوان-متن-دکوراسیون ":" هیچ rgb محکم (0 ، 0 ، 0) "،" # محصول -title-text-تراز ":" مرکز "،" # محصول-عنوان-رنگ ":" rgb (0 ، 0 ، 0) "،" # موفقیت-هشدار-متن ":" به سبد خرید اضافه شده است! " ، "# موفقیت-هشدار-نمایش": "بلوک" ، "# موفقیت-هشدار-فونت-اندازه": "14px" ، "# موفقیت-هشدار-فونت-وزن": "400" ، "# موفقیت-هشدار- font-style ":" معمولی "،" # هشدار موفقیت-هدیه-متن ":" هیچ rgb جامد (6 ، 190 ، 28) "،" # موفقیت-هشدار-متن-تراز ":" مرکز "،" # موفقیت-هشدار-رنگ ":" rgb (6 ، 190 ، 28) "،" # ادامه متن ":" ادامه خرید "،" # ادامه-دی splay ":" هیچ "،" # ادامه-عرض ":" 320px "،" # ادامه قد ":" 43px "،" # ادامه-قلم-اندازه ":" 14px "،" # وزن-ادامه " : "400" ، "# font-font-style": "طبیعی" ، "# دکمه ادامه متن": "هیچ rgb جامد (0 ، 0 ، 0)" ، "# رنگ ادامه": "rgb ( 0 ، 0 ، 0) "،" # ادامه-رنگ-شناور ":" rgb (0 ، 0 ، 0) "،" # ادامه-پس زمینه-رنگ ":" rgba (0، 0، 0، 0) "، "# ادامه-پس زمینه-رنگ-شناور": "rgba (0 ، 0 ، 0 ، 0)" ، "# ادامه-مرز-عرض": "0px" ، "# رنگ-ادامه مرز": "rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # hover-color-hover ":" rgb (255، 255، 255) "،" # ادامه-مرز-شعاع ":" 0px "،" # checkout-text ":" آزمایش برای بررسی "،" # نمایش-پرداخت ":" بلوک "،" # checkout-عرض ":" 320px "،" # check-height ":" 41px "،" # check-font-size ":" 14px " ، "# check-font-weight": "400" ، "# font-font-style": "طبیعی" ، "# check-text-decor": "هیچ rgb محکم (255 ، 255 ، 255)" ، " # checkout-color ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # check-color-hover ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # check-background-color ":" rgb (254 ، 82 ، 82) "،" # checkout-background-color-hover ":" rgb (254، 82، 82) "،" # checkout-border-width ":" 0px "،" # check-border-color ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # checkout-border-color-hover ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # checkout-border-radius ":" 0px "،" # tocartbtn-text ":" Cart Cart View "،" # tocartbtn-display ":" block "،" # tocartbtn-width ": "320px" ، "# tocartbtn-height": "43px" ، "# tocartbtn-font-size": "14px" ، "# tocartbtn-font-weight": "400" ، "# tocartbtn-font-size": "طبیعی" ، "# tocartbtn-تزئین متن": "هیچ rgb جامد (0 ، 0 ، 0)" ، "# tocartbtn-color": "rgb (0 ، 0 ، 0)" ، "# tocartbtn-color- hover ":" rgb (0، 0، 0) "،" # tocartbtn-background-color ":" rgba (0، 0، 0، 0) "،" # tocartbtn-background-color-hover ":" rgba ( 0 ، 0 ، 0 ، 0) "،" # tocartbtn-edge-width ":" 0px "،" # tocartbtn-border-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # tocartbtn-border-color " -hover ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # tocartb tn-border-radius ":" 0px "
{"#popup-showup-effect":"bounceUpIn","#popup-width":"600px","#popup-font-family":"Cabin","#popup-padding":"20px","#popup-background-color":"rgb(255, 255, 255)","#popup-border-width":"0px","#popup-border-color":"rgb(255, 255, 255)","#popup-border-radius":"0px","#title-text":"Shopping Cart","#title-font-size":"27px","#title-font-weight":"400","#title-font-style":"normal","#title-text-decoration":"none solid rgb(44, 44, 44)","#title-text-align":"center","#title-color":"rgb(44, 44, 44)","#des-text":"Complete your purchase by clicking Checkout button.","#des-display":"block","#des-font-size":"14px","#des-font-weight":"400","#des-font-style":"normal","#des-text-decoration":"none solid rgb(44, 44, 44)","#des-text-align":"center","#des-color":"rgb(44, 44, 44)","#product-heading-photo-text":"Photo","#product-heading-name-text":"Name","#product-heading-price-text":"Price","#product-heading-quantity-text":"Quantity","#product-heading-total-text":"Total","#product-heading-font-size":"14px","#product-heading-font-weight":"400","#product-heading-font-style":"normal","#product-heading-text-decoration":"none solid rgb(0, 0, 0)","#product-heading-text-align":"center","#product-heading-color":"rgb(0, 0, 0)","#product-heading-background-color":"rgba(0, 0, 0, 0)","#product-body-font-size":"14px","#product-body-font-weight":"400","#product-body-font-style":"normal","#product-body-text-decoration":"none solid rgb(0, 0, 0)","#product-body-text-align":"left","#product-body-color":"rgb(0, 0, 0)","#product-body-background-color":"rgba(0, 0, 0, 0)","#fbbtn-text":"\n \n Share \n ","#fbbtn-display":"block","#fbbtn-font-size":"14px","#fbbtn-font-weight":"400","#fbbtn-font-style":"normal","#fbbtn-text-decoration":"none solid rgb(33, 43, 54)","#fbbtn-color":"rgb(44, 44, 44)","#fbbtn-color-hover":"rgb(44, 44, 44)","#fbbtn-width":"70px","#fbbtn-height":"20px","#fbbtn-background-color":"rgba(255, 255, 255, 0)","#fbbtn-background-color-hover":"rgba(255, 255, 255, 0)","#fbbtn-border-width":"0px","#fbbtn-border-color":"rgba(255, 255, 255, 0)","#fbbtn-border-color-hover":"rgba(255, 255, 255, 0)","#fbbtn-border-radius":"0px","#fbbtn-icon-icon":"fa-facebook-official","#fbbtn-icon-color":"rgb(41, 72, 125)","#fbbtn-icon-color-hover":"rgb(4, 38, 94)","#fbbtn-icon-font-size":"14px","#twbtn-text":"\n \n Tweet \n ","#twbtn-display":"block","#twbtn-font-size":"14px","#twbtn-font-weight":"400","#twbtn-font-style":"normal","#twbtn-text-decoration":"none solid rgb(33, 43, 54)","#twbtn-color":"rgb(44, 44, 44)","#twbtn-color-hover":"rgb(44, 44, 44)","#twbtn-width":"70px","#twbtn-height":"20px","#twbtn-background-color":"rgba(255, 255, 255, 0)","#twbtn-background-color-hover":"rgba(255, 255, 255, 0)","#twbtn-border-width":"0px","#twbtn-border-color":"rgba(255, 255, 255, 0)","#twbtn-border-color-hover":"rgba(255, 255, 255, 0)","#twbtn-border-radius":"0px","#twbtn-icon-icon":"fa-twitter","#twbtn-icon-color":"rgb(29, 161, 242)","#twbtn-icon-color-hover":"rgb(0, 94, 152)","#twbtn-icon-font-size":"16px","#pibtn-text":"\n \n Pin it \n ","#pibtn-display":"block","#pibtn-font-size":"14px","#pibtn-font-weight":"400","#pibtn-font-style":"normal","#pibtn-text-decoration":"none solid rgb(33, 43, 54)","#pibtn-color":"rgb(44, 44, 44)","#pibtn-color-hover":"rgb(44, 44, 44)","#pibtn-width":"70px","#pibtn-height":"20px","#pibtn-background-color":"rgba(255, 255, 255, 0)","#pibtn-background-color-hover":"rgba(255, 255, 255, 0)","#pibtn-border-width":"0px","#pibtn-border-color":"rgba(255, 255, 255, 0)","#pibtn-border-color-hover":"rgba(255, 255, 255, 0)","#pibtn-border-radius":"0px","#pibtn-icon-icon":"fa-pinterest","#pibtn-icon-color":"rgb(189, 8, 28)","#pibtn-icon-color-hover":"rgb(255, 0, 28)","#pibtn-icon-font-size":"16px","#continue-text":"Continue Shopping","#continue-display":"inline-block","#continue-width":"150px","#continue-height":"42px","#continue-effect-hover":"raise","#continue-font-size":"13px","#continue-font-weight":"400","#continue-font-style":"normal","#continue-text-decoration":"none solid rgb(255, 255, 255)","#continue-color":"rgb(255, 255, 255)","#continue-color-hover":"rgb(255, 255, 255)","#continue-background-color":"rgb(136, 136, 136)","#continue-background-color-hover":"rgb(151, 151, 151)","#continue-border-width":"0px","#continue-border-color":"rgb(0, 0, 0)","#continue-border-color-hover":"rgb(0, 0, 0)","#continue-border-radius":"5px","#checkout-text":"Checkout","#checkout-display":"block","#checkout-width":"100px","#checkout-height":"42px","#checkout-effect-hover":"raise","#checkout-font-size":"13px","#checkout-font-weight":"400","#checkout-font-style":"normal","#checkout-text-decoration":"none solid rgb(255, 255, 255)","#checkout-color":"rgb(255, 255, 255)","#checkout-color-hover":"rgb(255, 255, 255)","#checkout-background-color":"rgb(104, 28, 3)","#checkout-background-color-hover":"rgb(5, 1, 0)","#checkout-border-width":"0px","#checkout-border-color":"rgb(0, 0, 0)","#checkout-border-color-hover":"rgb(0, 0, 0)","#checkout-border-radius":"5px","#tocartbtn-text":"Cart","#tocartbtn-display":"none","#tocartbtn-width":"100px","#tocartbtn-height":"42px","#tocartbtn-effect-hover":"raise","#tocartbtn-font-size":"13px","#tocartbtn-font-weight":"400","#tocartbtn-font-style":"normal","#tocartbtn-text-decoration":"none solid rgb(255, 255, 255)","#tocartbtn-color":"rgb(255, 255, 255)","#tocartbtn-color-hover":"rgb(255, 255, 255)","#tocartbtn-background-color":"rgb(249, 99, 50)","#tocartbtn-background-color-hover":"rgb(251, 78, 21)","#tocartbtn-border-width":"0px","#tocartbtn-border-color":"rgb(0, 0, 0)","#tocartbtn-border-color-hover":"rgb(0, 0, 0)","#tocartbtn-border-radius":"5px"}
{"#popup-showup-effect":"bounceDownIn","#popup-width":"850px","#popup-font-family":"News_Cycle","#popup-padding":"30px","#popup-background-color":"rgb(255, 255, 255)","#popup-border-width":"0px","#popup-border-color":"rgb(255, 255, 255)","#popup-border-radius":"5px","#product-title-display":"inline","#product-title-font-size":"16px","#product-title-font-weight":"700","#product-title-font-style":"normal","#product-title-text-decoration":"none solid rgb(0, 0, 0)","#product-title-text-align":"left","#product-title-color":"rgb(0, 0, 0)","#success-alert-text":"Product successfully added to your shopping cart","#success-alert-display":"block","#success-alert-font-size":"18px","#success-alert-font-weight":"700","#success-alert-font-style":"normal","#success-alert-text-decoration":"none solid rgb(40, 167, 69)","#success-alert-text-align":"left","#success-alert-color":"rgb(40, 167, 69)","#additional-quantity-text":"Quantity","#additional-subtotal-text":"Subtotal","#additional-total-text":" Total ","#additional-display":"block","#additional-font-size":"14px","#additional-font-weight":"400","#additional-font-style":"normal","#additional-text-decoration":"none solid rgb(0, 0, 0)","#additional-text-align":"left","#additional-color":"rgb(0, 0, 0)","#item-count-text-text":"There are {number} tems in your cart.","#item-count-text-display":"block","#item-count-text-font-size":"18px","#item-count-text-font-weight":"700","#item-count-text-font-style":"normal","#item-count-text-text-decoration":"none solid rgb(0, 0, 0)","#item-count-text-text-align":"left","#item-count-text-color":"rgb(0, 0, 0)","#cart-note-text":"Add a note for admin","#cart-note-display":"block","#cart-note-font-size":"14px","#cart-note-font-weight":"700","#cart-note-font-style":"normal","#cart-note-text-decoration":"none solid rgb(0, 0, 0)","#cart-note-text-align":"left","#cart-note-color":"rgb(0, 0, 0)","#continue-text":"CONTINUE SHOPPING","#continue-display":"inline-flex","#continue-width":"170px","#continue-height":"43px","#continue-font-size":"12px","#continue-font-weight":"400","#continue-font-style":"normal","#continue-text-decoration":"none solid rgb(255, 255, 255)","#continue-color":"rgb(255, 255, 255)","#continue-color-hover":"rgb(228, 228, 228)","#continue-background-color":"rgb(0, 0, 0)","#continue-background-color-hover":"rgb(0, 0, 0)","#continue-border-width":"0px","#continue-border-color":"rgb(0, 0, 0)","#continue-border-color-hover":"rgb(0, 0, 0)","#continue-border-radius":"0px","#checkout-text":"PROCEED TO CHECKOUT","#checkout-display":"inline-flex","#checkout-width":"169px","#checkout-height":"43px","#checkout-font-size":"12px","#checkout-font-weight":"400","#checkout-font-style":"normal","#checkout-text-decoration":"none solid rgb(255, 255, 255)","#checkout-color":"rgb(255, 255, 255)","#checkout-color-hover":"rgb(228, 228, 228)","#checkout-background-color":"rgb(0, 0, 0)","#checkout-background-color-hover":"rgb(0, 0, 0)","#checkout-border-width":"0px","#checkout-border-color":"rgb(0, 0, 0)","#checkout-border-color-hover":"rgb(0, 0, 0)","#checkout-border-radius":"0px","#tocartbtn-text":"GO TO CART","#tocartbtn-display":"none","#tocartbtn-width":"160px","#tocartbtn-height":"41px","#tocartbtn-font-size":"12px","#tocartbtn-font-weight":"400","#tocartbtn-font-style":"normal","#tocartbtn-text-decoration":"none solid rgb(255, 255, 255)","#tocartbtn-color":"rgb(255, 255, 255)","#tocartbtn-color-hover":"rgb(224, 224, 224)","#tocartbtn-background-color":"rgb(0, 0, 0)","#tocartbtn-background-color-hover":"rgb(0, 0, 0)","#tocartbtn-border-width":"0px","#tocartbtn-border-color":"rgb(0, 0, 0)","#tocartbtn-border-color-hover":"rgb(0, 0, 0)","#tocartbtn-border-radius":"0px"}
{"# stickybar-display": "flex" ، "# stickybar-action": "goto_checkout" ، "# stickybar-font-family": "News_Cycle" ، "# stickybar-background-color": "rgb (246، 247 ، 251) "،" # stickybar-height ":" 70px "،" # stickybar-position ":" position_top "،" # stickybar-offset ":" 0px "،" # stickybar-display-type ":" alwayshow "،" # stickybar-title-font-size ":" 16px "،" # stickybar-title-color ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-title-font-weight ":" 500 "،" # stickybar-title-font-style ":" normal "،" # stickybar-title-text-decor ":" no rgb solid (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow-text ": "خرید کن" ، "# stickybar-buynow-width": "130px" ، "# stickybar-buynow-height": "35px" ، "# stickybar-buynow-font-size": "11px" ، "# stickybar- buynow-effect-hover ":" اسلاید "،" # stickybar-buynow-font-weight ":" 700 "،" # stickybar-buynow-font-style ":" معمولی "،" # stickybar-buynow-text-decor " ":" هیچ rgb جامد (255 ، 255 ، 255) "،" # stickybar-buynow-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-color-hover ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # چسبنده bar-buynow-background-color ":" rgb (37، 37، 37) "،" # stickybar-buynow-background-color-hover ":" rgb (37، 37، 37) "،" # stickybar-buynow- border-width ":" 0px "،" # stickybar-buynow-edge-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-border-color -over ":" rgb (255، 255) ، 255) "،" # stickybar-buynow-مرز-شعاع ":" 15px "
{"# stickybar-display": "flex" ، "# stickybar-action": "goto_checkout" ، "# stickybar-font-family": "News_Cycle" ، "# stickybar-background-color": "rgb (255، 255 ، 255) "،" # stickybar-height ":" 70px "،" # stickybar-position ":" position_top "،" # stickybar-offset ":" 0px "،" # stickybar-display-type ":" alwayshow "،" # stickybar-title-font-size ":" 16px "،" # stickybar-title-color ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-title-font-weight ":" 500 "،" # stickybar-title-font-style ":" normal "،" # stickybar-title-text-decor ":" no rgb solid (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow-text ": "خرید کن" ، "# stickybar-buynow-width": "130px" ، "# stickybar-buynow-height": "35px" ، "# stickybar-buynow-font-size": "11px" ، "# stickybar- buynow-effect-hover ":" اسلاید "،" # stickybar-buynow-font-weight ":" 700 "،" # stickybar-buynow-font-style ":" معمولی "،" # stickybar-buynow-text-decor " ":" هیچ rgb جامد (255 ، 255 ، 255) "،" # stickybar-buynow-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-color-hover ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # چسبنده bar-buynow-background-color ":" rgb (242، 108، 79) "،" # stickybar-buynow-background-color-hover ":" rgb (242، 108، 79) "،" # stickybar-buynow- border-width ":" 0px "،" # stickybar-buynow-edge-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-border-color -over ":" rgb (255، 255) ، 255) "،" # stickybar-buynow-مرز-شعاع ":" 2px "
{"# stickybar-action": "goto_checkout" ، "# stickybar-display": "flex" ، "# stickybar-font-family": "News_Cycle"، "# stickybar-background-color": "rgb (255، 255 ، 255) "،" # stickybar-height ":" 70px "،" # stickybar-position ":" position_top "،" # stickybar-offset ":" 0px "،" # stickybar-display-type ":" alwayshow "،" # stickybar-title-font-size ":" 16px "،" # stickybar-title-color ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-title-font-weight ":" 500 "،" # stickybar-title-font-style ":" normal "،" # stickybar-title-text-decor ":" no rgb solid (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow-text ": "خرید کن" ، "# stickybar-buynow-width": "230px" ، "# stickybar-buynow-height": "70px" ، "# stickybar-buynow-font-size": "11px" ، "# stickybar- buynow-effect-hover ":" اسلاید "،" # stickybar-buynow-font-weight ":" 700 "،" # stickybar-buynow-font-style ":" معمولی "،" # stickybar-buynow-text-decor " ":" هیچ rgb جامد (255 ، 255 ، 255) "،" # stickybar-buynow-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-color-hover ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # چسبنده bar-buynow-background-color ":" rgb (17، 17، 17) "،" # stickybar-buynow-background-color-hover ":" rgb (17، 17، 17) "،" # stickybar-buynow- border-width ":" 0px "،" # stickybar-buynow-edge-color ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow-border-color-hover ":" rgb (0، 0) ، 0) "،" # stickybar-buynow-مرز-شعاع ":" 0px "
{"# stickybar-display": "flex" ، "# stickybar-action": "goto_checkout" ، "# stickybar-font-family": "News_Cycle" ، "# stickybar-background-color": "rgb (242، 108 ، 79) "،" # stickybar-height ":" 70px "،" # stickybar-position ":" position_top "،" # stickybar-offset ":" 0px "،" # stickybar-display-type ":" alwayshow "،" # stickybar-title-font-size ":" 16px "،" # stickybar-title-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-title-font-weight ":" 500 "،" # stickybar-title-font-style ":" normal "،" # stickybar-title-text-decor ":" no rgb solid (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-text ": "خرید کن" ، "# stickybar-buynow-width": "230px" ، "# stickybar-buynow-height": "70px" ، "# stickybar-buynow-font-size": "11px" ، "# stickybar- buynow-effect-hover ":" هیچ "،" # stickybar-buynow-font-weight ":" 700 "،" # stickybar-buynow-font-style ":" معمولی "،" # stickybar-buynow-text-decor " ":" هیچ rgb جامد (255 ، 255 ، 255) "،" # stickybar-buynow-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-color-hover ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # stickyb ar-buynow-background-color ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow-background-color-hover ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow- border-width ":" 0px "،" # stickybar-buynow-edge-color ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow-border-color-hover ":" rgb (0، 0) ، 0) "،" # stickybar-buynow-مرز-شعاع ":" 0px "
{"# stickybar-display": "flex" ، "# stickybar-action": "goto_checkout" ، "# stickybar-font-family": "News_Cycle" ، "# stickybar-background-color": "rgb (255، 255 ، 255) "،" # stickybar-height ":" 70px "،" # stickybar-position ":" position_top "،" # stickybar-offset ":" 0px "،" # stickybar-display-type ":" alwayshow "،" # stickybar-title-font-size ":" 16px "،" # stickybar-title-color ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-title-font-weight ":" 500 "،" # stickybar-title-font-style ":" normal "،" # stickybar-title-text-decor ":" no rgb solid (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow-text ": "خرید کن" ، "# stickybar-buynow-width": "130px" ، "# stickybar-buynow-height": "35px" ، "# stickybar-buynow-font-size": "11px" ، "# stickybar- buynow-effect-hover ":" هیچ "،" # stickybar-buynow-font-weight ":" 700 "،" # stickybar-buynow-font-style ":" معمولی "،" # stickybar-buynow-text-decor " ":" هیچ rgb جامد (255 ، 254 ، 254) "،" # stickybar-buynow-color ":" rgb (255، 254، 254) "،" # stickybar-buynow-color-hover ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # stickyb ar-buynow-background-color ":" rgb (242، 108، 79) "،" # stickybar-buynow-background-color-hover ":" rgb (244، 72، 35) "،" # stickybar-buynow- border-width ":" 0px "،" # stickybar-buynow-edge-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-border-color-hover ":" rgb (255، 255) ، 255) "،" # stickybar-buynow-مرز-شعاع ":" 0px "
{"# stickybar-display": "flex" ، "# stickybar-action": "goto_checkout" ، "# stickybar-font-family": "News_Cycle" ، "# stickybar-background-color": "rgb (255، 255 ، 255) "،" # stickybar-height ":" 70px "،" # stickybar-position ":" position_top "،" # stickybar-offset ":" 0px "،" # stickybar-display-type ":" alwayshow "،" # stickybar-title-font-size ":" 16px "،" # stickybar-title-color ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-title-font-weight ":" 500 "،" # stickybar-title-font-style ":" normal "،" # stickybar-title-text-decor ":" no rgb solid (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow-text ": "خرید کن" ، "# stickybar-buynow-width": "145px" ، "# stickybar-buynow-height": "70px" ، "# stickybar-buynow-font-size": "11px" ، "# stickybar- buynow-effect-hover ":" اسلاید "،" # stickybar-buynow-font-weight ":" 700 "،" # stickybar-buynow-font-style ":" معمولی "،" # stickybar-buynow-text-decor " ":" هیچ rgb جامد (255 ، 255 ، 255) "،" # stickybar-buynow-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-color-hover ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # چسبنده bar-buynow-background-color ":" rgb (166، 124، 82) "،" # stickybar-buynow-background-color-hover ":" rgb (165، 115، 65) "،" # stickybar-buynow- border-width ":" 0px "،" # stickybar-buynow-edge-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-border-color -over ":" rgb (255، 255) ، 255) "،" # stickybar-buynow-مرز-شعاع ":" 0px "
{"# stickybar-display": "flex" ، "# stickybar-action": "goto_checkout" ، "# stickybar-font-family": "News_Cycle" ، "# stickybar-background-color": "rgb (255، 255 ، 255) "،" # stickybar-height ":" 70px "،" # stickybar-position ":" position_top "،" # stickybar-offset ":" 0px "،" # stickybar-display-type ":" alwayshow "،" # stickybar-title-font-size ":" 16px "،" # stickybar-title-color ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-title-font-weight ":" 500 "،" # stickybar-title-font-style ":" normal "،" # stickybar-title-text-decor ":" no rgb solid (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow-text ": "خرید کن" ، "# stickybar-buynow-width": "145px" ، "# stickybar-buynow-height": "70px" ، "# stickybar-buynow-font-size": "11px" ، "# stickybar- buynow-effect-hover ":" هیچ "،" # stickybar-buynow-font-weight ":" 700 "،" # stickybar-buynow-font-style ":" معمولی "،" # stickybar-buynow-text-decor " ":" هیچ rgb جامد (255 ، 255 ، 255) "،" # stickybar-buynow-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-color-hover ":" rgb (255 ، 255 ، 255) "،" # stickyb ar-buynow-background-color ":" rgb (247، 148، 13) "،" # stickybar-buynow-background-color-hover ":" rgb (247، 148، 13) "،" # stickybar-buynow- border-width ":" 0px "،" # stickybar-buynow-edge-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-border-color-hover ":" rgb (255، 255) ، 255) "،" # stickybar-buynow-مرز-شعاع ":" 0px "
{"# stickybar-display": "flex" ، "# stickybar-action": "goto_checkout" ، "# stickybar-font-family": "News_Cycle"، "# stickybar-background-color": "# bdd"، "# stickybar-height": "60px" ، "# stickybar-position": "position_top"، "# stickybar-offset": "0px" ، "# stickybar-display-type": "alwayshow" ، "# stickybar- title-font-size ":" 16px "،" # stickybar-title-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-title-font-weight ":" 500 "،" # stickybar- عنوان-font-style ":" طبیعی "،" # stickybar-title-text-decor ":" هیچ rgb محکم (255 ، 255 ، 255) "،" # stickybar-buynow-text ":" Buy 1 "،" # stickybar-buynow-width ":" 180px "،" # stickybar-buynow-height ":" 42px "،" # stickybar-buynow-font-size ":" 14px "،" # stickybar-buynow-font-weight " : "700" ، "# stickybar-buynow-font-style": "طبیعی" ، "# stickybar-buynow-text-decor": "no rgb solid (255، 255، 255)"، "# stickybar-buynow- text-align ":" center "،" # stickybar-buynow-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-color-hover ":" # 89bdd3 "،" # stickybar-bu ynow-background-color ":" # 89bdd3 "،" # stickybar-buynow-background-color-hover ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-edge-edge ":" 0.989583px " ، "# stickybar-buynow-edge-color": "rgb (255، 255، 255)"، "# stickybar-buynow-border-color-hover": "rgb (255، 255، 255)"، "#stickybar -buynow-border-radius ":" 0px "
{"# stickybar-display": "flex" ، "# stickybar-action": "goto_checkout" ، "# stickybar-font-family": "News_Cycle" ، "# stickybar-background-color": "rgba (0، 0 ، 0 ، 0.9) "،" # stickybar-height ":" 89px "،" # stickybar-position ":" position_top "،" # stickybar-offset ":" 0px "،" # stickybar-display-type ": "alwayshow" ، "# stickybar-title-font-size": "14px" ، "# stickybar-title-color": "rgb (255 ، 255 ، 255)" ، "# stickybar-title-font-وزن": "400" ، "# stickybar-title-font-style": "طبیعی" ، "# stickybar-title-text-decor": "no rgb solid (255، 255، 255)"، "# stickybar-buynow-text ":" افزودن به سبد خرید "،" # stickybar-buynow-width ":" 130px "،" # stickybar-buynow-height ":" 40px "،" # stickybar-buynow-font-size ":" 14px "،" # stickybar-buynow-effect-hover ":" هیچ "،" # stickybar-buynow-font-weight ":" 700 "،" # stickybar-buynow-font-style ":" معمولی "،" # stickybar-buynow- تزئین متن ":" هیچ rgb جامد (255 ، 255 ، 255) "،" # stickybar-buynow-text-تراز ":" مرکز "،" # stickybar-buynow-color ":" rgb (255، 255، 255) ) "،" # stickybar-buyn ow-color-hover ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow-background-color ":" rgba (0، 0، 0، 0.9) "،" # stickybar-buynow-background- " color-hover ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickybar-buynow-edge-width ":" 1px "،" # stickybar-buynow-edge-color ":" rgb (255، 255، 255 ) "،" # stickybar-buynow-edge-color-hover ":" rgb (0، 0، 0) "،" # stickybar-buynow-edge-radius ":" 0px "
{"# stickycart-size": "پیکسل" ، "# stickycart-top-pixel": "200px" ، "# stickycart-pixel-Right": "10px" ، "# stickycart-display": "flex" ، " # stickycart-font-family ":" Lato_Bold "،" # stickycart-size ":" 56px "،" # stickycart-font-size ":" 24px "،" # stickycart-background-color ":" rgb (255، 255 ، 255) "،" # stickycart-background-color-hover ":" rgba (255، 255، 255، 0.6) "،" # stickycart-border-color ":" rgb (255، 255، 255) "، "# stickycart-border-color-hover": "rgb (255، 255، 255)"، "# stickycart-action": "goto_checkout" ، "# stickycart-content": "icon"، "# stickycart-color" : "rgb (119 ، 150 ، 168)" ، "# stickycart-color-hover": "rgb (80، 80، 80)" ، "# stickycart-icon": "fa-shopping-bag" ، "# stickycart -count-size ":" 18px "،" # stickycart-count-color ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickycart-count-count-color-hover ":" rgb (255، 255، 255) "،" # stickycart-count-background-color ":" rgb (255، 107، 107) "،" # stickycart-count-background-color-hover ":" rgb (254، 131، 131) "}

در حال حاضر موجود است

کلاه گیس به زودی!

ما کلاه گیس های شیک و لوکس داریم که به زودی می آیند!

اکنون قبول سفارشات بین المللی

ما اکنون سفارشات بین المللی را می پذیریم! ما اینجا هستیم تا به شما خدمت کنیم و آن ظاهر شگفت انگیز را به شما ارائه دهیم!

ما از Afterpay پشتیبانی می کنیم

اکنون خرید کنید ، پرداختهای خود را به اقساط 4 بشکنید و هم اکنون از موارد خود لذت ببرید!

ما از Bitpay پشتیبانی می کنیم

Bitpay یک سیستم پردازش خودکار برای پول بیت کوین است و می تواند به عنوان شکلی از پرداخت در اینجا در پیروزی Royalty استفاده شود.

ما از Sezzle پشتیبانی می کنیم

اکنون خرید کنید ، پرداختهای خود را به اقساط 4 بشکنید و هم اکنون از موارد خود لذت ببرید!

سوالی دارید یا نظر دارید؟

در مورد خرید یا تخفیف سؤال یا نظر دارید؟ ما بیش از این که کمک کنیم خوشحال خواهیم شد! لطفا درخواست زیر ارسال کنید!

نظرات و سوالات
چرخش برای برنده شدن آیکون Spinner